Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου: Από τα σαπούνια στα σύγχρονα απορρυπαντικά (22-3-2018)

Παρουσίαση

Πρωτεάσες στα απορρυπαντικά

Λιπάσες σε απορρυπαντικά

Αμυλάση στα απορρυπαντικά

Κυτταρινάσες στα απορρυπαντικά

Λευκαντικά

Ζεόλιθοι