Το Ε.Κ.Φ.Ε.

Τι είναι το Ε.Κ.Φ.Ε.;

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί ένα τουλάχιστον Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που αποτελεί κέντρο έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει.

Σύσταση και λειτουργία Ε.Κ.Φ.Ε. Ν.2986/2002

Η εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μυεί τους μαθητές σε πρακτικές των Φυσικών Επιστημών μέσω της χρήσης συγκεκριμένων οργάνων, συσκευών και υλικών. Η εμπλοκή των μαθητών με πειράματα τους βοηθά στη διερεύνηση του φυσικού κόσμου, στην ανάδειξη των ιδεών τους για τα φυσικά φαινόμενα, στην ανάπτυξη εξηγήσεων και τέλος συντελεί στην κατανόηση εννοιών και μοντέλων των Φυσικών Επιστημών.


Πλεονεκτήματα της χρήσης πειραμάτων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών.

Οι μαθητές εξασκούνται στη συστηματική παρατήρηση φαινομένων που εξελίσσονται.

Βοηθά στην κατανόηση θεωρητικών μοντέλων και εννοιών.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την παρατήρηση, τη διατύπωση συμπερασμάτων, την ερμηνεία και την απεικόνισή τους σε γραφικές παραστάσεις, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν την επιστημονική ορολογία.

Οι μαθητές αναπτύσσουν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες (για παράδειγμα αναπτύσσεται η παρατηρητικότητα και η ικανότητα της προσεκτικής και υπεύθυνης χρήσης οργάνων). Εξοικειώνονται με το χώρο του εργαστηρίου, συνεργάζονται και συμμετέχουν ενεργά, ακολουθώντας σωστά όλες τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας.

Διαπιστώνουν τις ιδιότητες ουσιών και υλικών και έρχονται σε επαφή με επιστημονικά όργανα και συσκευές…