Χημεία

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου: Από τις χημικές ουσίες στις χημικές  αντιδράσεις (27-3-2018)

Παρουσίαση

Εργαστηριακές δραστηριότητες

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου: Από τα σαπούνια στα σύγχρονα απορρυπαντικά (22-3-2018)

Παρουσίαση

Πρωτεάσες στα απορρυπαντικά

Λιπάσες σε απορρυπαντικά

Αμυλάση στα απορρυπαντικά

Κυτταρινάσες στα απορρυπαντικά

Λευκαντικά

Ζεόλιθοι