Χημεία

Αλλαγή επισήμανσης χημικών ουσιών και μιγμάτων (21-3-2019 & 26-3-2019)

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου (26-3-2019)

Παρουσίαση

Έλεγχος της Ποσότητας Προϊόντος Χημικής Αντίδρασης

Σχηματισμός Ιζήματος

Επίδραση της Θερμοκρασίας στη Χημική Αντίδραση

Η δράση των Καταλυτών

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου (21-3-2019)

Παρουσίαση

Πυροχημική δοκιμασία

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου: Από τις χημικές ουσίες στις χημικές  αντιδράσεις (27-3-2018)

Παρουσίαση

Εργαστηριακές δραστηριότητες

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου: Από τα σαπούνια στα σύγχρονα απορρυπαντικά (22-3-2018)

Παρουσίαση

Πρωτεάσες στα απορρυπαντικά

Λιπάσες σε απορρυπαντικά

Αμυλάση στα απορρυπαντικά

Κυτταρινάσες στα απορρυπαντικά

Λευκαντικά

Ζεόλιθοι